สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ประวัติโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียน

    โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน 2497เนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา  พ.ศ. 2504 พระอินมี  อาภาโร เจ้าอาวาสวัดสันป่าสักขณะนั้นเป็นผู้นำในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียน  โดยมิได้อาศัยงบประมาณจากทางราชการจึงอนุญาตให้เติมสร้อยนามโรงเรียนเป็นโรงเรียนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)และผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในปัจจุบัน คือ นางวรนิษฐา   คำยศ

 

 


ที่ตั้งและเขตบริการ

       โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา มีเขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2, หมู่บ้านสันป่าก้าว หมู่ที่ 3, หมู่บ้านทุ่งใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10, หมู่บ้านก้าวนคร หมู่ที่ 12