สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ประถม

รายละเอียดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

การจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาเน้นกระบวณการเรียนแบบ Active Learning ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เน้นสอนภาษาอังกฤษทั้งภาษาอังกฤษหลักและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร