สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

อนุบาล

รายละเอียดการเรียนการสอนอนุบาล

 

เป็นหลักสูตร High Scope เสริมภาษาอังกฤษ
เป็นกระบวนการเรียน การสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยพัฒนาทักษะด้าน การคิด และการปฏิบัติ โดยมี การวางแผน การปฏิบัติ และการทบทวน (plan-do-review) ซึ่งเมื่อหลังจากการทำกิจกรรมแล้ว เด็ก สามารถที่คิดกิจกรรมอื่นๆ ต่อเนื่องได้ จุดสำคัญอยู่ที่ประสบ การณ์การเรียนรู้ที่จะได้รับ ในระหว่าง การจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรม ซึ่ง ครู มีหน้าที่ สนับสนุน การสร้างปฏิสัมพันธ์ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้